Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY internetového obchodu

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.stylenabytok.sk .Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

II. Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:

 

Obchodné meno:                Style nábytok, s.r.o
Registrácia:                            obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: s.r.o, Vložka č.: 11224/T
Sídlo:                                        Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda
IČO:                                            3622986
IČ DPH:                                     SK2020196794

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

III. Uzatvorenie kúpnej Zmluvy

Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.stylenabytok.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte osobitne. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že ilustrácie tovaru na stránke stylenabytok.sk sú informatívneho, nezáväzného charakteru a z dôvodu individuálnej farebnosti použitých materiálov a svetelných podmienok môže byť finálny produkt do určitej miery odlišný.

Okrem bežne dodávaného tovaru môže kupujúci individuálne uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“).

Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke prevádzkovateľa, objednávkou zaslanou mailom alebo urobenou telefonicky.

Elektronická objednávka

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje zákazník tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „ Do košíka “. Pri tovare zhotovenom na zákazku musí kupujúci v rámci výberu zadať osobitné požiadavky na zhotovenie tovaru. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka zvolí spôsob dokončenia objednávky na internetovom obchode. Následne vyplní fakturačné údaje, dodacie informácie, spôsob dopravy a platby. Po revízii objednávky a potvrdení obchodných podmienok ju záväzne objedná kliknutím na „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

E-mail

Pri objednávke zaslanej mailom kupujúci vyplní meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.

 

IV. Telefonická objednávka

Objednávku uskutočnenú telefonicky je potrebné potvrdiť e-mailom. Potvrdzujúci e-mail obsahuje meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.

Telefonickú objednávku alebo objednávku zaslanú e-mailom predávajúci manuálne vloží do administrácie e-shopu, čím sa objednávka považuje za doručenú.

Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Prijatie záväznej objednávky predávajúci potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje číslo a súhrn objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú.

Ihneď po prijatí objednávky predávajúci preveri dostupnosť tovaru a potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, a to elektronickou poštou na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.

Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od prijatia potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy. Na stornovanie objednávky sa použitú ustanovenia o odstúpenie od zmluvy. Kupujúci stornuje objednávku odoslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy mailom alebo poštou na adresu predávajúceho. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci bez zbytočného odIdadu.

Objednávku, predmetom ktorej je dodanie tovaru vyrobeného na zákazku, nie je možné stornovať.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán. Predávajúci je povinný najmä:

poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa relevantných zákonov, zhotoviť tovar na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho, zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

Kupujúci je povinný najmä:

včas prevziať tovar v mieste určenia, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

VI. Cena tovaru alebo služby

Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od kupujúcim vybraných možností môžu byt‘ započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a poplatky za iné služby. O výške poplatkov je kupujúci informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky a tiež na stránkach e-shopu.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.

Pri objednávke realizovanej prostredníctvom e-shopu je rozhodná cena tovaru v čase odoslania objednávky. Pri objednávke realizovanej iným prostriedkom diaľkovej komunikácie je rozhodná cena tovaru, uvedené v e-shope v čase doručenia objednávky.

Daňovým dokladom je faktúra, priložená k zásielke, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list.

 1. Doprava, vynáška a montáž
 2. Kupujúci si môže zvoliť z nasledovných spôsobov dodania tovaru:
 3. a) osobný odber v jednej z predajní predávajúceho,
 4. b) doprava tovaru predávajúcim do miesta určeného kupujúcim.
 5. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do miesta určeného kupujúcim samostatne. Náklady na dodanie tovaru sú vyčíslené na stránke.

VII. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti

. Predávajúci umožňuje nasledovné spôsoby platby:

 

 1. a) bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho.

Pri platbe bezhotovostným prevodom je kúpna cena splatná ihneď po objednávke.

a kupujúci je povinný pri úhrade uviesť variabilný symbol, ktorý mu oznámil predávajúci. Variabilným symbolom je číslo objednávky.

Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa strany osobitne dohodnú, predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodnú na zálohe minimálne vo výške 70% z ceny tovaru. Dodacia lehota podľa článku VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok začína plynúť až okamihom, keď je záloha pripísaná na účet predávajúceho. Záloha je splatná do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim, bezhotovostným prevodom.. Zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu najneskôr 3 dni pred dohodnutým dodaním tovaru. Pokiaľ kupujúci v lehote splatnosti zálohu nezaplatí, predávajúci si vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie veci na zákazku nie je možné odstúpiť, a preto, je povinný zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas bez ohľadu na to, či tovar zhotovený na zákazku prevzal.

 

VIII. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote na dodanie. Informácia o lehote na dodanie je uvedená individuálne pri každom ponúkanom tovare. Výroba tovaru začína až po uhradení objednávky zo strany kupujúceho. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

 

Spôsob a miesto dodania tovaru je kupujúci povinný si zvoliť v objednávke v súlade s čl. VI týchto obchodných podmienok. Kupujúci je povinný prevziatť tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a v čase oznámenom predávajúcim v informačnom e-maily o dodaní tovaru, a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

 

Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť aj v predajni predávajúceho. O doručení a/alebo termíne doručenia tovaru na zvolenú adresu predajne a trvaní odbernej lehoty sa zaväzuje predávajúci informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu zaslaním informačného e-mailu o dodaní, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravený na odber a prevzatie na adrese predajne predávajúceho, a to v termíne určenom predávajúcim v informačnom e-maile o dodaní. Ak nie je trvanie resp. koniec odbernej lehoty určený alebo v prípade pochybností, je odberná lehota 5 kalendárnych dní odo dňa zaslania informačného e-mailu o dodaní tovaru alebo 5 kalendárnych dní od dátumu, ktorý je v informačnom e-maile o dodaní uvedený ako deň doručenia tovaru, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu dodatočnú odbernú lehotu v trvaní 2 kalendárnych dní, o čom bude informovať kupujúceho e-mailom. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v určenej predajni predávajúceho počas odbernej lehoty, pričom kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín tejto predajne. Po uplynutí odbernej lehoty, prípadne dodatočnej odbernej lehoty, sa tovar posiela späť do skladu. Ak si kupujúci tovar neodoberie v odbernej lehote, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 3 € za deň, a to počnúc prvým dňom po skončení odbernej lehoty alebo dodatočnej odbernej lehoty podľa tohto článku, pokiaľ nebola medzi stranami dohodnutá iná lehota.

Dodanie tovaru do miesta určeného predávajúcim

O termíne doručenia tovaru na miesto určené kupujúcim bude predávajúci informovať kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu predávajúceho zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. O tomto termíne môže predávajúci zaslať kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí predávajúci najneskôr v lehote na dodanie určenej podľa tohto článku. Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas v mieste a v čase určenom v súlade s týmto článkom a potvrdenom predávajúcim v informačnom e-maile. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar riadne a včas, môže predávajúci vyžadovať opätovné doručovanie tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a účtovať si náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 3 € za deň, a to počnúc prvým dňom vrátenia tovaru predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

  1. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom predávajúceho) spíše „Zápis o škode na zásielke“.

IX. Nadobudnutie vlastníctva a prechod na kupujúceho

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

X. Odstúpenie od Zmluvy

Kupujúci môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 24 hodín od zadania objednávky.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho písomne, v listinnej podobe. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
Style nábytok, s.r.o. Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda.

alebo mailom na info@stylenabytok.sk alebo osobne odovzdať v listinnej forme v predajni predávajúceho.

XI.Riešenie sporov
1.Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

 

3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@stylenabytok.sk. alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

X. Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke REKLAMAČNÝ PORIADOK

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.stylenabytok.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.08.2019.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou, preto ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, vám poskytujeme nasledujúce informácie:

 

KTO SME?

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.stylenabytok.sk je spoločnosť Style nábytok s.r.o.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame o vás údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Všetky osobné údaje patria do kategórie bežných osobných údajov.

Pokiaľ u nás nakupujete spracúvame:

 • Kontaktné údaje. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo
 • Demografické údaje – krajina
 • Údaje vzniknuté na základe plnenia zmluvy – nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje ktoré nám poskytnete v rámci obchodnej komunikácie
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach drogerka.sk napríklad navštívené stránky a podstránky, kategórie produktov, produkty vložené do košíka a pod.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH A PRÁVNE ZÁKLADY:

 

 • Evidencia zákazníkov e-shopu bez registrácie

 

Ak si objednáte tovar, vaše údaje budeme spracúvať na základe plnenie zmluvy. V takom prípade budeme vaše údaje spracúvať po dobu trvania zmluvy a to vrátane doby potrebnej na vybavenie reklamácií, alebo vedenie účtovej evidencie, tak ako to vyplývajú zo zákonov.

 

 • Evidencia reklamácií

 

Na základe zákona, budeme vaše údaje spracúvať aj v prípade že budete reklamovať zakúpený tovar, či poskytnuté služby. Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona, a aj dobu spracúvanie určuje zákon.

 

 • Žiadosti dotknutých osôb

 

Pokiaľ nás v súvislosti s ochranou osobných údajov požiadate o výkon práv, prístup k osobným údajov, ich opravu, vymazanie, alebo budete namietať spracúvanie, budeme vašu žiadosť evidovať na základe plnenie zákona po dobu 3 rokov od jej vybavenia. V prípade žiadosti o výmaz, ak budú splnené všetky zákonné podmienky prestaneme vaše údaje spracúvať úplne, vykonaním výmazu.

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.

Osobné údaje spracúvame a uchovávame:

 • Pre účely registrácie na e-shope a vernostného programu po dobu vášho súhlasu. Najviac však 5 rokov od posledného prihlásenia.
 • Údaje poskytnuté v rámci obchodnej komunikácie uschovávame 2 roky
 • Pre účely ktoré sú založené na právnom základe plnenia zmlúv po dobu trvania zmluvy a záručných podmienok a ešte jeden rok po uplynutí záruky pre prípad riešenia potenciálnych sporov.
 • Pre účely ktoré sú založené na plnení zákonnej povinnosti, budeme údaje spracúvať po dobu určenú jednotlivými legislatívnymi predpismi táto lehota je zväčša 10 rokov.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje spracúvaní naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 • Naša účtovná kancelária, audítora a daňový poradcovia
 • Spoločnosti ktoré nám poskytujú IT služby, webhosting, online marketing, direct e-mail a pod.
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • Poskytovatelia platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
 • Orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

V zmysle nariadenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU:

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

OCHRANA SÚKROMIA A SÚBORY COOKIES

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

Aké súbory cookies používame?

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

 

MÁTE OTÁZKY, ALEBO POTREBUJETE INFORMÁCIE?

Pre informácie nás môžete kontaktovať telefonicky 0905 952 727 či e-mailom na adrese info@stylenabytok.sk

 

ÚČINNOSŤ

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 24.08. 2019.